Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser webbsidan www.fpshop.se och dess underdomäner.

Vi tar skyddet av din personliga information på allvar och vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår hemsida. Detta för att vi respekterar och värnar om din integritet. Med denna integritetspolicy vill vi informera alla besökare på vår webbplats om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in, används och behandlas av oss samt informera dig om dina rättigheter.

En användning av vår hemsida är i grunden möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter. Om du använder en webbtjänst från vårt företag (så som vår webbshop) kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig. Som ansvarigt databehandlingsföretag har vi definierade tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig i enlighet med databeskyddsförordningen (DSF) är:

Francotyp-Postalia Sverige AB
Voltavägen 17
168 69 Bromma
Tel: 010-484 30 00
E-Mail: personuppgiftsansvarig@francotyp.se

2. Syfte

Vi vill informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss för efterbehandling och andra tjänster. Du har möjlighet att kontakta oss för mer information eller att använda andra tjänster. Vi behandlar personuppgifter som samlas in när du besöker våra webbplatser eller kommunicerar med oss på annat sätt i enlighet med lagstadgade bestämmelser. De gäller för de länder där respektive webbplatser hanteras.

Syftet med våra databaser är att ge dig rätt information vid rätt tidpunkt. Dessutom använder vi dina personuppgifter för teknisk administration av webbplatser, för kundadministration och för marknadsföring, så länge du uttryckligen stöder detta med din information på vår hemsida eller genom andra kommunikationskanaler (ett exempel är våra formulär för offertbegäran).

Användning av vår webbsida

3. Externa länkar

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför Francotyps ansvarsområde, som denna sekretesspolicy inte omfattar och för vars innehåll vi inte tar något ansvar.
Insamling och behandling av personuppgifter: När du besöker vår webbplats lagras tjänsteleverantörer (som också är sekretessbelagda som standardnamnet på din internetleverantör), webbplatsen där du besöker oss, de webbplatser du besöker och datum och tider för ditt besök samt besökets varaktighet. Vi använder så kallade ”cookies” för att spåra besökarens preferenser och göra användningen av vår webbplats så trevlig som möjligt med hjälp av analysverktyg. Om du inte vill att dina data ska spåras när du besöker vår webbplats så kommer personuppgifter endast att lagras om du lämnar det själv, t.ex. vid en kontaktförfrågan.

4. Integritetspolicy för användningen av Google Analytics:

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, vilket är textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användningn av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress förkortas av Google i förväg i Europeiska Unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning. Du kan också förhindra insamling av cookiegenererad och webbplatsrelaterad information (inklusive din IP-adress) till Google och bearbetning av sådana data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5. Integritetspolicy för användning av Google-omvandlingsspårning:

Den här webbplatsen använder även Google-omvandlingsspårning. Google Adwords sätter en cookie på din dator om du har nått vår webbplats via en Google-annons. Dessa kakor förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering.

Om användaren besöker vissa sidor på annonsörens hemsida och cookien ännu inte löpt ut, kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och fortsatt till den sidan. Varje annonsör får en egen cookie. Cookies kan inte spåras via annonsörernas webbplatser. Den information som erhålls genom att använda konverteringscookie-information används för att skapa omvandlingsstatistik för annonsörer som har valt omvandlingsspårning. Annonsörerna vet det totala antalet användare som har klickat på deras annons och fortsatte med taggning genom omvandlingsspårning till sidan. De får emellertid inte information som personligen identifierar användare. Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också vägra den önskade inställningen av en cookie – till exempel via en webbläsarinställning som vanligtvis inaktiverar automatisk inställning av cookies. Du kan också stänga av cookies för omvandlingsspårning genom att ställa din webbläsare för att blockera cookies från domänen ”googleadservices.com”.

6. Information, korrigering, radering eller blockering av dina personuppgifter / invändningsrätt

När som helst kan du få information om dina lagrade personuppgifter från www.francotyp.se-adressen och begära att den korrigeras, raderas eller blockeras när som helst. Du kan också ändra eller återkalla din samtycksformulär när som helst, oavsett anledning och utan att ange skäl.

Den registrerades rättigheter och hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss skriftligen. Du har följande rättigheter enligt DSF:

7.1 Rätt till information (DSF)

Du har alltid rätt att få information om vilka processer, kategorier vilket information kring dina personuppgifter som finns hos oss samt vilket syfte och hur länge och med vilka kriterier dessa data lagras och huruvida ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering används i detta sammanhang.

Du har också rätt att veta vilka mottagare eller kategorier av mottagare dina personuppgifter har lämnats till eller som kommer att ha kännedom om dessa, i synnerhet för mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer. I det här fallet har du också rätt att bli informerad om lämpliga garantier i samband med överföring av dina personuppgifter.

Förutom rätten att överklaga till tillsynsmyndigheten och rätt till information om ursprunget av dina data, har du rätt till uppsägning, rättelse och rätt till en begränsning av eller rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

I alla ovan nämnda fall har du rätt att begära en kostnadsfri kopia av dina personuppgifter behandlade av oss från dataprocessorn. Vi har rätt att ta ut en skälig administrationsavgift för eventuella ytterligare kopior du begär eller som går utöver den registrerades informationsrättigheter.

7.2 Rätten till rättelse

Du har rätt att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter och att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter genom en kompletterande deklaration, med hänsyn till syftet med behandlingen.

Om du vill utöva rätten till rättelse kan du när som helst kontakta vår personuppgiftsansvarige.

7.3 Rätten till radering

Du har rätt att begära omedelbar borttagning av dina uppgifter (”rätt att bli bortglömd”), särskilt om lagringen av uppgifterna inte längre är nödvändig, om du återkallar ditt samtycke till bearbetning, om dina uppgifter har behandlats olagligt eller olagligt samlats in eller om det finns en juridisk skyldighet enligt EU eller nationell lagstiftning.

Rätten att blir bortglömd gäller dock inte om det finns en övergripande rätt till yttrandefrihet eller information, där lagring av uppgifter är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet (t.ex. förvaringsskyldighet), för arkivändamål som utesluter avlägsnande eller inlämning samt utövande eller försvar av rättsliga påståenden.

7.4 Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din data om noggrannheten i uppgifterna ifrågasätts av dig, om behandlingen är olaglig, om du nekas att radering dina personuppgifter, om du behöver en begränsning av behandlingen, om det inte finns något behov av bearbetningsändamålet eller du har invänt mot bearbetningen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR, så länge det är säkert att det inte finns legitima skäl till behandlingen.

7.5 Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att överföra dina personuppgifter, som du har lämnat till vårt företag i form av ett standardformat, så att du kan skicka dina personuppgifter vidare till en annan part utan hinder, om du till exempel har samtycke och behandling med hjälp av en automatiserad process när förfarandet äger rum.

7.6 Rätten att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter i samband med direktpost eller marknadsundersökningsundersökning samt allmän databehandling, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för att behandla dina personuppgifter.

Dessutom kan du inte utöva din rätt att göra invändningar om en lagbestämmelse kräver insamling, behandling eller användning av uppgifterna eller kräver att de samlas in, bearbetas eller används.

7.7 Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt.

Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den dig och den personuppgiftsansvarige eller om du har gett ditt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning.

Den personuppgiftsansvarige måste informera dig om att automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen.

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Profilering utgör en behandling av personuppgifter som måste utföras i enlighet med samtliga bestämmelser i dataskyddsförordningen.

7.7 Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten för uppgiftsskydd

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du tror att dina rättigheter har överträtts.

7.8 Rätt att återkalla ett samtycke

Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst utan att ange skäl. Detta gäller även återkallande av samtyckesdeklarationer som utfärdats för oss före ikraftträdandet av EU: s allmänna dataskyddsförordning.

8. Rättslig grund för bearbetningen

I behandlingen av personuppgifter, som vi söker samtycke av den berörda personen tjänar Art. 6 i DSF som rättslig grund.

I behandlingen av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra ett kontrakt är avtalspart den berörda personen tjänar Art. 6 i DSF som rättslig grund. Detta system omfattar även bearbetningsoperationer som är nödvändiga för att genomföra förhandlingsåtgärder.

När det gäller behandlingen av personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet krävs, vilket är föremål för vårt företag tjänar Art. 6 i DSF som rättslig grund

Är behandlingen för att skydda ett legitimt intresse av vårt företag eller en annan och inte uppväger intressen för grundläggande fri- och rättigheter för den registrerade, tjänar Art. 6 som rättslig grund för behandling. Den kvalificerade intresse för vårt företag är att bedriva vår verksamhet samt i analysen, optimering och underhåll av säkerheten i vårt online-erbjudande.

9. Överföring av uppgifter till tredje part

Överföring till tredje part utöver den räckvidd som beskrivs i denna sekretesspolicy kommer endast att ske om det behövs för behandling av respektive begärd tjänst.
En överföring av personuppgifter till så kallade tredje länder utanför EU / EES-området sker inte.

10. Juridiska eller avtalsbestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter och eventuella konsekvenser av icke-bestämmelse

Vi påpekar att tillhandahållandet av personuppgifter i vissa fall (t.ex. skatteregler) krävs enligt lag eller kan härröra från avtalsbestämmelser (till exempel information om avtalsparten). Till exempel kan det vara nödvändigt att ett kontrakt innefattar slutsatsen att den registrerade / uppdragstagaren måste lämna sina personuppgifter för att vi ska kunna behandla en begäran (till exempel order) överhuvudtaget.

En skyldighet att lämna personuppgifter uppstår speciellt vid ingåendet av ett kontrakt. Om det inte finns några personuppgifter i det här fallet kan avtalet inte ingås med den registrerade. Innan personuppgifter lämnas av den registrerade kan den registrerade kontakta vår personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsansvarig kommer då informera den registrerade om huruvida tillhandahållandet av de personuppgifter som krävs enligt lag eller kontrakt eller för ingående av avtalet och om den registrerades oro innebär att personuppgifter tillhandahålls eller vilka konsekvenser en icke-bestämmelse av de önskade uppgifterna har för den berörda personen.

Vi tar skyddet av din personliga information på allvar och vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår hemsida. Detta för att vi respekterar och värnar om din integritet. Med denna integritetspolicy vill vi informera alla besökare på vår webbplats om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in, används och behandlas av oss samt informera dig om dina rättigheter.

En användning av vår hemsida är i grunden möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter. Om du använder en webbtjänst från vårt företag (så som vår webbshop) kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig. Som ansvarigt databehandlingsföretag har vi definierade tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för dina personuppgifter.